Tagalog

COVID-19

Alam naming ito ay ang mga panahon ng walang katiyakan at na may mga tanong at alalahanin ka. Narito kami para sa iyo. Pinapahalagahan ka namin, sama-sama tayo sa panahong ito at malalampasan natin ito.

Magpabakuna. Ito ay ligtas at madali.
(Get vaccinated. It's safe and easy.)
Alberta Health

Anong kailangan mong malaman tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 para sa Canada
(What you need to know about the COVID-19 vaccine)
Canada

Mga karagdagang resource sa COVID-19 mula sa Alberta Health

Mga naisaling resource sa COVID-19