Tagalog

COVID-19

Alam naming ito ay ang mga panahon ng walang katiyakan at na may mga tanong at alalahanin ka. Narito kami para sa iyo. Pinapahalagahan ka namin, sama-sama tayo sa panahong ito at malalampasan natin ito.

Mga karagdagang resource sa COVID-19 mula sa Alberta Health

Mga naisaling resource sa COVID-19