Tagalog

COVID-19

Alam naming ito ay ang mga panahon ng walang katiyakan at na may mga tanong at alalahanin ka. Narito kami para sa iyo. Pinapahalagahan ka namin, sama-sama tayo sa panahong ito at malalampasan natin ito.

Magpabakuna. Ito ay ligtas at madali.
(Get vaccinated. It's safe and easy.)
Alberta Health

Ang mga katotohanan tungkol sa COVID-19 vaccines
(The facts about COVID-19 vaccines)
Canada

Mga karagdagang resource sa COVID-19 mula sa Alberta Health

Mga naisaling resource sa COVID-19