Tiếng Việt

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Đây là danh sách các nguồn thông tin về COVID-19 bằng ngôn ngữ của quý vị:

THÔNG TIN COVID-19 : Mọi người dân Alberta có thể tiêm chủng đều nên tiêm chủng.
(COVID-19 information: every Albertan who can get vaccinated should get vaccinated)
Alberta Health

Những sự thật về các loại vắc-xin COVID-19
(The facts about COVID-19 vaccines)
Canada